سرای دانش

آماده سازی ربات برای مسابقه سرعتی به شکل مارپیچ

مسابقه سرعتی، ربات، واحد ملک

در ابتدا دانش آموزان یادگیری کار کردن با وسایل از جمله موتور سوم را داشتند و در انتها عبور از بین مکعب های رنگی و کنترل حرکت به چپ و راست ربات را تمرین کردند تا برای مسابقه اصلی که طبق زمان انجام می شود امتیاز لازم را به دست آورند. 

آماده سازی ربات برای مسابقه سرعتی به شکل مارپیچ
هدف از ساخت این ربات افزایش تمرکز برای کنترل ربات است. 
آماده سازی ربات برای مسابقه سرعتی به شکل مارپیچ

و هم چنین دانش آموزان با ساخت این ربات قدرت خلاقیت خود را بالا برده و تمرکز بیشتری پیدا می کنند.