سرای دانش

نانوا های کوچک، کلاس دوم، دبستان ملک

نانوا های کوچک، کلاس دوم، دبستان ملک

امروز دانش آموزان کلاس دوم تجربه ی جدید و جالبی را در کلاس کسب کردند.

نانواهای کوچک کلاس دوم
فصل آخر کتاب علوم خود را به صورت عملی و با انجام مراحل مختلف، تهیه ی نان را آموختند. 
نانواهای کوچک کلاس دوم
درست کردن خمیر، ورز دادن توسط دانش آموزان و پختن آن به کمک معلم خود و در آخر خوردن نانی که توسط خود بچه ها تهیه شده بود و بسیار جذاب و به یاد ماندنی بود.
نانواهای کوچک کلاس دوم