سرای دانش

آزمایشگاه زیست

جلسات برگزار شده آزمایشگاه زیست

دانش آموزان دهم تجربی در آزمایشگاه زیست مباحث مختلفی را به صورت عملی می آموزند مثلا در بعضی جلسات به تشریح بدن بعضی از جانوران می پردازند و  علاوه بر یادگیری بهتر مطالب کتاب درسی ، دقایق هیجان انگیزی را می گذرانند

آزمایشگاه زیست
آزمایشگاه زیست
در این عکس ها خانم تاج بخش دبیر آز زیست با صبر و حوصله فراوان در حال آموزش به دانش آموزان است و دانش آموزان با لذت و دقت بسیار در حال گوش دادن به ایشان هستند.
آزمایشگاه زیستآزمایشگاه زیست
 
آزمایشگاه زیست
 و در این تصاویر دانش آموزان خودشان در در حال تمرین و تکرار معلمشان می باشند.