سرای دانش

آزمون ویژه انتخاب رشته نهم در دبیرستان حافظ

روز چهارشنبه مورخ 1397/02/26 آزمون ویژه انتخاب رشته پایه نهم در محل دبیرستان سرای دانش واحد حافظ برگزار گردید.

روز چهارشنبه مورخ 1397/02/26 آزمون ویژه انتخاب رشته پایه نهم در محل دبیرستان سرای دانش برگزار گردید.

این آزمون به مشاوران کمک می کند تا علایق و ویژگیهای شخصیتی و استعدادهای دانش آموزان را دقیق تر و کاملتر بشناسند. سوالات پاسخ درست و غلط ندارند، پاسخ درست، پاسخی است که ویژگی ها و گرایش های شخصیتی دانش آموز را دقیق تر نشان می دهد.

این آزمون شامل 4 بخش است که در ذیل به آنها اشاره شده است:

1- علایق و تجربه ها: در این بخش در مورد علایق و تجربه های دانش آموز سوال شده است، از کارهای شخصی که از انجام آنها لذت می برد و یا حداقل یک بار تجربه انجام آن را داشته است.

2- شخصیت: در این بخش از ویژگی های شخصیتی دانش آموز مانند: قاطعیت، نظم، گوشه گیری، اعتماد به نفس و... سوال شده است.

3- مشاغل: در این بخش از دانش آموز خواسته شده از میان هر چهار شغل مشخص شده یکی را که بیشتر مورد توجه و علاقه اوست انتخاب کند.

4- استعدادها و توانایی ها: در این بخش در مورد از استعدادها و توانایی های فردی دانش آموزان سوال پرسیده شده است.

در ادامه چند عکس ضمیمه شده است:

آزمون ویژه انتخاب رشته نهم
 
آزمون ویژه انتخاب رشته نهم
 
آزمون ویژه انتخاب رشته نهم
 
آزمون ویژه انتخاب رشته نهم