سرای دانش

شروع برگزاری آزمون مداد کاغذی پایه های اول تا ششم در دبستان ملک

هدف از برگزاری آزمون جمع بندی آموخته های دانش آموزان در دروس مربوطه در پایان سال تحصیلی

دانش آموزان در اولین روز در ماه خرداد با آرامش و اطمینان خاطر در آزمون مداد کاغذی شرکت کرده تا نتیجه ی تلاش و پیشرفت خود را در پایان نیم سال دوم تحصیلی به نمایش گذارند. 

زمان برگزاری آزمون مداد کاغذی از ساعت 8 تا 10صبح بود

هدف از برگزاری آزمون مداد کاغذی جمع بندی اطلاعات و آموخته های دانش آموزان و ورود به پایه های بالاتر است.