سرای دانش

شروع امتحانات نیم سال دوم در دبیرستان فلسطین

امروز امتحانات نیم سال دوم دبیرستان فلسطین با درس دین و زندگی آغاز شد.

سال تحصیلی با تمام فراز ونشیب هایی که داشت رو به اتمام است و امتحانات پایان سال، آخرین مرحله سال تحصیلی به شمار می آید. قطعا دانش آموزان درصدد این هستند تا با برنامه ریزی هر چه بهتر موفقیت خود را بیشتر نمایند.  امروز امتحانات نیم سال دوم دبیرستان فلسطین با درس دین و زندگی آغاز شد. . دانش آموزان راس ساعت 8 صب در مدرسه حاضر شدند و بر اساس شماره کارت خود در حوزه های امتحانی حضور یافتند.

امتحان معیار ارزشیابی دانسته ها و تواناییهای شماست و شما می توانید از آن بعنوان ابزاری برای ارزیابی مهارت های یادگیری خود استفاده کنید. اما شرایط فیزیکی و ذهنی وجود دارد که عملکرد شما در حین امتحان را تحت تأثیر قرار می دهد. 

شروع امتحانات نیم سال دوم در دبیرستان فلسطین
شروع امتحانات نیم سال دوم در دبیرستان فلسطین
با آرزوی موفقیت برای دانش آموزان عزیزمان.