سرای دانش

بازدید جناب آقای عارف نیا (کارشناسی متوسطه منطقه 6 آموزش و پرورش) از برگزاری امتحانات پایان سال در دبیرستان فلسطین

جناب آقای عارف نیا (کارشناسی متوسطه منطقه 6 آموزش و پرورش) از برگزاری امتحانات پایان سال در دبیرستان فلسطین دیدن کردند.

جناب آقای عارف نیا (کارشناسی متوسطه منطقه 6 آموزش و پرورش) از برگزاری امتحانات پایان سال در دبیرستان فلسطین دیدن کردند. درابتدای امر با مدیریت مجموعه در خصوص برنامه امتحانات و تعداد دانش آموزان جلسه ای برگزار گردید و سپس از حوزه های امتحان بازدید کردند.

این بازدید به منظور کنترل حفظ نظم حوزه های امتحان و همچنین بازدید دفتر صورت جلسه امتحانات و اوراق امتحانی صورت گرفته بود.

بازدید جناب آقای عارف نیا (کارشناسی متوسطه منطقه 6 آموزش و پرورش) از برگزاری امتحانات پایان سال در دبیرستان فلسطین
بازدید جناب آقای عارف نیا (کارشناسی متوسطه منطقه 6 آموزش و پرورش) از برگزاری امتحانات پایان سال در دبیرستان فلسطین