سرای دانش

آموزش نیروی پشتیبان جدید در دبیرستان فلسطین

آموزش پشتیبانان جدید در دبیرستان فلسطین شروع شد.

آموزش نیروی انسانی از مهمترین موضوعات در ارتقاء سطح کیفی سازمان ها به حساب می آید و استمرار آن به پویایی مجموعه و توسعه مهارت های انسانی کمک می کند. 

در این راستا دبیرستان فلسطین از افراد متقاضی و با انگیزه برای سمت پشتیبانی دعوت به همکاری کرد.هر روز یکی از آیتم های آموزشی مدرسه توسط نیروهای با سابقه تحت نظر معاونت آموزشی ، به افراد آموزش داده می شود و در پایان هر روزنیروهای جدید چکیده ای از آموخته های خود را ارائه می دهند.

در این بین چالش های متداول مدرسه مطرح می شود و راهکار وایده نیروهای جدید سنجیده می شود.

آموزش نیروی پشتیبان جدید در دبیرستان فلسطین
آموزش نیروی پشتیبان جدید در دبیرستان فلسطین