سرای دانش

پایان امتحانات پایان ترم

پایان امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 97-96

امتحانات پایان ترم نوبت دوم سال تحصیلی 97-96 روز چهارشنبه 23/3/97 به پایان رسید.

دانش آموزان پس از پایان امتحان با همکلاسی ها و پشتیبانان خود تشکر و خداحافظی کردند.

امتحانات نوبت دوم دبیرستان دوره دوم سرای دانش واحد رسالت از روز سه شنبه ،تاریخ 1/3/97 آغاز و در روز چهارشنبه تاریخ 23/3/97 با برگزاری 35 امتحان به پایان رسید.همه امتحانات دقیقا ساعت 8 صبح آغاز میشد و دانش آموزان موظف بودند که نیم ساعت قبل از شروع امتحان در مدرسه حاضر باشند .