سرای دانش

برگزاری همایش به منظور جمع بندی درس فیزیک در دبیرستان فلسطین

همایش درس فیزیک به منظور جمع بندی برای کنکور 97 در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برگزار شد.

همایش درس فیزیک به منظور جمع بندی برای کنکور 97 در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برگزار شد.  

دانش آموزان مقطع چهارم تجربی و ریاضی برای جمع بندی مباحث مربوط به کنکور 97 با دبیر مربوطه به حل مسائل و رفع اشکال پرداختند.

این همایش برای نظم ذهنی دانش آموزان و کمک به آن ها برای پیشرفت در درس فیزیک ترتیب داده شد.

برگزاری همایش به منظور جمع بندی درس فیزیک در دبیرستان فلسطین
برگزاری همایش به منظور جمع بندی درس فیزیک در دبیرستان فلسطین