سرای دانش

برگزاری پنجمین آزمون جمع بندی دبیرستان فلسطین

پنجمین آزمون جمع بندی امروز در دبیرستان سرای دانش ( واحد فلسطین) برگزار گردید.

شیرازه اصلی جمع بندی به روش سه روز یک بار برگزاری یک آزمون جامع و بعدگرفتن درصد و تعیین تکلیف درس ها و مباحث برای مطالعه در دو و نیم روز بعدی است که تکرار این موضوع هم پوشانی مطالب و در نتیجه جمع بندی آن ها را موجب می شود. اما اصل اساسی در این کار استفاده از کنکورهای سراسری و چیدن آن ها طوری است که از سال های دور به ترتیب شروع شود و در آخرین هفته قبل از کنکور به آخرین کنکورگذشته ختم شود یعنی هرچه به کنکور نزدیک می شویم سال های جدیدتر را امتحان دهیم. این موضوع دلایل بسیار مهم و قانع کننده ای دارد که در این جا مختصرا"توضیح خواهم داد: 1- سوالات کنکور دارای سبک و بودجه بندی  نسبتا"مشخصی است که در طول سنوات اخیر کمتر دستخوش تغییر شده و هیچ مجموعه سوال تالیفی هرگز نمی تواند تا این میزان به سوالات کنکور شبیه باشد 2- با توجه به استراتژی های سازمان سنجش در طرح سوالات  و تغییرات اعمال شده درکتاب های درسی و محتوای آموزشی و نیز طراحی سوالات هرساله آخرین کنکور ماقبل بیشترین شباهت را با کنکور اصلی خواهد داشت.

بدین منظور پنجمین آزمون جمع بندی در دبیرستان فلسطین برگزار گردید تا در این آزمون دانش آموزان بتوانند در روز های پایانی سال تحصیلی با سبک و سیاق روش های کنکور دادن و همچنین نوع سوالات آشنا شوند.

 

برگزاری پنجمین آزمون جمع بندی دبیرستان فلسطین
 
برگزاری پنجمین آزمون جمع بندی دبیرستان فلسطین