سرای دانش

10 ویژگی آموزشی با جام جهانی در مدرسه متوسطه دوره اول سزای دانش (واحدانقلاب)

10 ویژگی آموزشی با جام جهانی

با توجه به قرار داشتن در فضای هیجانی جام جهانی و جلب توجه بیشتر از نمایه های فوتبالی برای آماده سازی برد 10 ویژگی آموزشی استفاده کرده ایم. این برد در هر مناسبت با توجه به حال و هوای خاص آن دوره به دلیل اهمیّت این 10 ویژگی در متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب) تغییر می کند تا در ذهن دانش آموزان و اولیا  تصویر سازی بهتری صورت گیرد.

با این 10 ویژگی آموزشی مدارس سرای دانش، قهرمان شوید.

10 ویژگی مدارس سرای دانش :

1- آزمون صبحانه     2- حضور پشتیبان در کلاس      3- آزمون های دو هفته یکبار      4-گزارش پشتیبان به اولیا       5- بازیابی آموخته ها   6- مشاوره تخصصی    7-طرح درس         8- خلاصه درس         9-کار درکلاس      10- جلسات 3 نفره

10 ویژگی آموزشی با جام جهانی در مدرسه متوسطه دوره اول سزای دانش (واحدانقلاب)