سرای دانش

برگزاری دوره های آموزشی پشتیبانی در دبستان ملک

برگزاری دوره های آموزشی پشتیبانی در دبستان ملک

پس از انتخاب پشتیبان ها توسط معاون آموزشی  کلاس های بدو خدمت در مورد ویژگی های سرای دانش و وظایف پشتیبان ها برگزار گردید.

6 ویژگی اصلی آموزشی: 

ارائه طرح درس

ارائه خلاصه درس یک برگی

حضور پشتیبان در هر کلاس

 یک زنگ درس، یک زنگ کار در کلاس

آزمون صبحانه، هر روز صبح

گزارش پشیبان به اولیا 

4 ویژگی فراشناختی: 

مشاوره تخصصی

دفتر بازیابی 

جلسات مشاوره 

آزمون های راهبردی 

نمونه ای از جلسات سه نفره مدرسه را در عکس بالا میبینیم .