سرای دانش

ارائه کارنامه امتحانات نوبت دوم در دبیرستان فلسطین

کارنامه امتحانات ترم دوم به اولیای دانش آموزان دبیرستان فلسطین ارائه گردید.

امتحان بدون ارزیابی و گرفتن نتیجه کاری نیمه تمام است. افراد باهوش از اشتباهات خود درس می گیرند اما باهوش ترین ها از اشتباهات دیگران. غالب دانش آموزان پس از مشاهده کارنامه، رضایت کافی از نتیجه ی خود ندارند . آن ها شایستگی خود را بیشتر از این می دانن.

کارنامه امتحانات نیم سال دوم در دبیرستان فلسطین به اولیاء ارائه گردید. در جلسه ای که با حضور پشتیبان کلاس و اولیای

دانش آموز برگزار گردید ، دانش آموزان توانستند با مشاهده نمرات به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرند و در جهت رفع آن بکوشند.

 
 
 

پس:

باتمام وجود از فرصت‌ها استفاده کن و این را بدان که:

بیشتر اشتباهات فرصت‌هایی عالی برای پیشرفت در اختیارتان قرار می‌دهند..