سرای دانش

برگزاری آخرین آزمون جمع بندی در دبیرستان فلسطین

آخرین آزمون جمع بندی دانش آموزان گروه پیش دانشگاهی امروز در دبیرستان فلسطین برگزار شد.

شیرازه اصلی جمع بندی به روش سه روز یک بار برگزاری یک آزمون جامع و بعدگرفتن درصد و تعیین تکلیف درس ها و مباحث برای مطالعه در دو و نیم روز بعدی است که تکرار این موضوع هم پوشانی مطالب و در نتیجه جمع بندی آن ها را موجب می شود. اما اصل اساسی در این کار استفاده از کنکورهای سراسری و چیدن آن ها طوری است که از سال های دور به ترتیب شروع شود و در آخرین هفته قبل از کنکور به آخرین کنکورگذشته ختم شود یعنی هرچه به کنکور نزدیک می شویم سال های جدیدتر را امتحان دهیم. 

امروز آخرین آزمون جمع بندی به روش سه روز یکبار در دبیرستان فلسطین برگزار گردید و دانش آموزان در هفته پیش رو تورق سریع را انجام خواهند داد تا در پایان هفته که کنکور سراسری برگزار می شود آمادگی لازم را داشته باشند.

به امید موفقیت تک تک عزیزانمان در کنکور سراسری.

برگزاری آخرین آزمون جمع بندی در دبیرستان فلسطین
برگزاری آخرین آزمون جمع بندی در دبیرستان فلسطین