سرای دانش

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

 روز چهارشنبه 30 خرداد 97 کارنامه های نیم سال دوم به اولیا و دانش آموزان طبق زمان بندی مشخص، تحویل داده شد. به رسم یاد بود به کلیه دانش آموزان عکس دسته جمعی اهدا گردید. 

دانش آموزان با معدل بالای 19 در پایه هفتم:

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)
 دانش آموزان با معدل بالای 19 در پایه هشتم:
 
ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)
 
دانش آموزان با معدل بالای 19 در پایه نهم:
ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب) 
 
 
ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)
ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب) 

ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)ارائه کارنامه های دانش آموزان متوسطه دوره اول سرای دانش (واحد انقلاب)
با آرزوی موفقیت های بیشتر ..........