سرای دانش

دانش آموزان موفق در روزهای پایانی کنکور چه میکنند؟

تمام دانش آموزان کنکوری حتما در روزهای آخر استرس دارند اما دانش آموز موفق کسی است که :

 

  • به جای در سر پروراندن رویاهای غیر واقعی  بر واقعیت خود تکیه میکند و سعی میکنند در کنکور بهترین باشند.

 

  • از کار بیهوده یعنی اضطراب که منجر به کم کاری و در نهایت هم منجر به اضطراب دوچندان میشود دوری می کنند و به جای آن ، اضطراب خود را تبدیل به تلاش میکنند که کاهش اضطراب  را دربرخواهد داشت.

 

  • برای روزهای پایانی کنکور هم مثل روز های قبل برنامه ریزی خوبی دارد و بیشتر از اینکه به نتیجه فکر کند به وظیفه اش فکر میکند.

 

  • تصور نمیکند که باید همه مطالب را بداند.

 

  • پراکنده درس نمیخواند و روی مرور آموخته ها تمرکز میکند.

 

  • میدانند که  بی خوابی و شب بیداری در چند روز آخر تاثیر چندانی در نتیجه نخواهد داشت و به اصل عادی بودن معتقدند.

 

  • تلاش زیادی دارند اما به میزان عادی غذا میخورند و به تغذیه خود اهمیت میدهند.