سرای دانش

جلسه ی ارائه ی کارنامه نیمسال دوم

روز یکشنبه مورخه 97/04/03 کارنامه ی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان به اولیاء محترم تحویل داده شد.

با توجه به تکمیل لیست نمرات توسط دبیران محترم و آماده شدن کارنامه ی دانش آموزان، روز گذشته با دعوت اولیاء محترم به همراه دانش آموز در زمان مشخص شده کارنامه ی دانش آموز تحویل داده شد.

در جلسه ی تحویل کارنامه، مدیر و معاون آموزشی در حضور اولیاء به تحلیل کارنامه ها نیز پرداختند.

رتبه های کلاسی پایه ی دهم ریاضی و تجربی :

جلسه ی ارائه ی کارنامه نیمسال دوم

رتبه های کلاسی پایه ی یازدهم ریاضی و تجربی :

جلسه ی ارائه ی کارنامه نیمسال دوم