سرای دانش

سنجش سلامت

پایگاه سنجش

ثبت نام سنجش دانش آموزان کلاس اولی شروع شد ، با ثبت مشخصات دانش آموزان در سامانه سنجش ، نوبت دهی سیستمی انجام میشود . در نظر داشته باشید داشتن برگه سنجش به منزله ی ثبت نام قطعی دانش آموز است .

سنجش سلامت