سرای دانش

نقاشی درمانی

علاوه بر ارزیابی خصایص شخصیتی و رشـدی کـودکان، از نقاشی‌ می‌توان به عنوان وسیله‌ای‌ در‌ هنردرمانی استفاده کرد.

کارهای هنری کودک به شدت تحت تاثیر امیال و آرزوها و ترس های ناآگاه او قرار دارند که ممکن است به صورت سمبلیک یا تحریف شده جلوه گر شوند. این فرضیه که نقاشی وسیله ای برای بیان هیجانات و انگیزه های نا هشیار است، برای روان شناس این امکان را فراهم می کند که نقاشی را به عنوان وسیله ای برای سنجش شخصیت و بررسی اختلال های عاطفی مورد استفاده قرار دهد، بنابراین روان شناسان سعی کرده اند تا به بررسی جنبه های بالینی نقاشی کودکان بپردازند

علاو بر ارزیابی خصایص شخصیتی و رشدی کودکان، از نقاشی می توان به عنوان وسیله ای در هنر درمانی استفاده کرد. 
هنر درمانی بر این فرض استوار است که بیان احساسات و هیجانات از طریق فعالیت های هنری اثر درمانی دارد. در هنر درمانی، بیمار تشویق می شود که در حضور درمانگر به نقاشی، رنگ آمیزی، ساختن الگو و مجسمه سازی بپردازد. 

همچنین گاهی از کودک خواسته می شود که هرچه دلش می خواهد بکشد و گاهی نیز از او می خواهند که موضوع خاصی مثلا خانواده اش را نقاشی کند، در انواع روش های هنر درمانی 4 هدف وجود دارد:  

تخلیه هیجانی 

بینش

ارتباط و تبادل فکری

کسب تسلط