سرای دانش

مدیریت صحیح اوقات فراغت

پدران و مادران عزیز...آیا تا به حال به مدیریت صحیح اوقات فراغت فرزندانتان اندیشیده اید؟؟؟

با نزديك شدن به فصل گرم تابستان، يكي از چيزهايي كه ذهن والدين و دانش آموزان را مشغول خود مي كند چگونگي سپری کردن اوقات فراغت است. تابستان از راه مي رسد...مدارس تعطيل شده اند و فرزندان ساعات زيادي را پيش رو دارند آنها مي توانند كل اين زمان را به استراحت و بازي بپردازند و آسوده و بي خيال از تمام شلوغي هاي دور و بر فقط تفريح كنند؛يا اين كه زماني را به غير از تفريح و بازي به آموختن اختصاص دهند. اين آموختن مي تواند يك مهارت، يك ورزش يا يك رشته علمي و ... باشد. در نهايت آن چه كه به دست خواهد آمد همان چيزي است كه با علاقه و مشورت با والدين انتخاب كرده بود. در واقع هدف از گذراندن اوقات فراغت، وقت گذراني پوچ و بي حاصل نيست بلكه تفريحي ارزشمند تلقي مي شود كه منشا اثرات آن موجب رضايتمندي فرد است. پس براي حصول اين هدف برنامه ريزي نياز است.

منظور از برنامه ريزي جهت استفاده مفيد از اوقات فراغت تنها از اين كلاس به آن كلاس يا از اين آموزشگاه به آموزشگاه ديگر رفتن نيست. اين كلاس مي تواند تنها در يك يا دو رشته باشد اما فرد جداي حضور در كلاس، به تمرين و تحكيم آموخته ها نيز بپردازد.

عواملي كه بر چگونگي صرف وقت در اوقات فراغت سه دسته هستند:

 اول عواملي كه به خود فرد ارتباط دارد؛ مانند نيازهاي فرد، علايق فرد، توانايي هاي فرد، نگرش فرد و ...

دوم عوامل محيطي و اجتماعي؛

مانند شغل و درآمد، زمان فراغت، بافت اجتماعي كه فرد با آن در ارتباط است و ...

سوم موقعيت ها وخدماتي كه در اختيار فرد است؛ مانند منابع، تسهيلات، برنامه ها، فعاليتها

 پس جهت برنامه ريزي مطلوب صرف اوقات فراغت مجموعه اي از عوامل فوق و انواع فراغت هاي جسماني، هنري، عملي، علمي و اجتماعي را در نظر داشته باشيم.

تفريح و گذران اوقات فراغت به نحوي كه سبب رضايتمندي فرد باشد، علاوه بر بالا بردن آستانه تحمل فرد ) كسبمهارت هاي زندگي( به او فرصت تفكر نيز مي دهد. اوقات فراغت بستر مناسبي براي جريان نيكوي رشد شخصيت، اعتلاي وجود ، كسب هويت فردي و يا زمينه همواري است براي تشخيص نقاط قوت ضعف و بروز اختلالات رفتار، انحرافات اخلاقي و بزهكاري اجتماعي مي باشد. از ديگر آثار سازنده و مثبت اوقات فراغت مي توان دست يابي به بهداشت رواني مطلوب، خلاقيت و نوآوري، توسعه مهارتهاي شناختي و شكوفايي استعدادها، تقويت مهارت هاي حسي و حركتي.

نكته قابل تأمل اين كه اوقات فراغت تنها به فرزندان و يا سن كودكي و نوجواني محصور نمي شود بلكه تمام افراد جامعه كه در اثر كار يا تحصيل زير فشارهاي ممتد ذهني و جسمي قرار دارند را شامل مي شود زيرا پيش بيني فرصتي آزاد و فارغ از كار موظف و بهره وري از آن مهمترين گام پيشگيري از آسيب هاي جسمي و ذهني و حفظ بهداشت رواني مي باشد كه فقدان آن باعث افزايش اضطراب و فشار رواني می گردد  و زمينه اختلال در قواي حسي و ادراكي را فراهم كرده و فرد در تفكر مولد و خلاق با مشكلات جديدي مواجه مي شود. بر همين اساس لازم است علاوه بر تلاش و كوشش زماني هم به تفريح واستراحت و گذران اوقات فراغت اختصاص يابد تا از ميزان فشار كاري و خستگي كاسته و فرصتي دوباره براي تفكر و خلاقيت ايجاد كنيم.