سرای دانش

تست هوش چندگانه (استعدادیابی) گاردنر

هوش معمولاً به عنوان توانائی های بالقوه عقلانی تعریف می شود.که ما با آن زاده می شویم و قابل اندازه گیری است و ظرفیتی که تغییر دادن آن دشوار است، اما در سال های اخیر دیدگاه های دیگری نسبت به هوش پدید آمده است. یکی از این دیدگاه ها، نظریه هوش چندگانه است که توسط هاوارد گاردنر، روان شناس دانشگاه هاروارد، ارائه شده است.

بر اساس نظریه هوش های چندگانه، انسان دارای هشت نوع هوش است که از دامنه کمتر تا بیشتر متغیر بوده و بر همین اساس هر کدام از ما پروفایل هوش متفاوتی داریم، این پروفایل و مشخصه بر اساس ژنتیک و تجربه بوده و بر همین اساس هوش هر فرد منحصر به فرد است. 

 
این هوش ها عبارتند از: 
هوش کلامی - زبانی
هوش منطقی - ریاضی 
هوش موسیقی 
هوش بدنی یا جنبشی 
هوش تصویری یا فضایی
هوش میان فردی 
هوش درون فردی 
هوش طبیعت گرا 

تست هوش چندگانه (استعدادیابی) گاردنر

هوش کلامی - زبانی: منظور از این هوش توانایی به کاربردن زبان گفتاری و نوشتاری به صورت موثر برای بیان اندیشه و احساس خود است. 
هوش منطقی - ریاضی: یعنی قابلیت تحلیل منطقی مسائل و استفاده اثربخش از اعمال ریاضی و ... است.
هوش موسیقی: توانایی اجرا، ساخت و درک الگوهای موسیقی
هوش بدنی یا جنبشی: یعنی قابلیت استفاده از بدن برای بیان احساسات و اندیشه است. 
هوش تصویری یا فضایی: یعنی استفاده و تفسیر تصاویر و الگوها و توان ایجاد یا چیدمان مجدد اشیا 
هوش میان فردی: یعنی شناخت و خود آگاهی بیشتر نسبت به خود کارشان. 
هوش درون فردی: یعنی قابلیت شناخت، تفسیر و درک احساسات و انگیزه خود است. 
هوش طبیعت گرا: یعنی توانایی تشخیص و درک از ارتباط ما با طبیعت است. 
تست هوش چندگانه (استعدادیابی) گاردنر