سرای دانش

مهارت خود آگاهی فرزندانمان

تمرین مهارت خود آگاهی با درست کردن تصویر خود واقعی

مهارت های خود آگاهی از مهارت های پایه روان شناختی است که به پذیرش خود و افزایش عزت نفس می انجامد . بدین منظور دانش آموزان به کمک دوستانشان تصویر خود را ترسیم کرآده و توانمندی هایشان را روی لباس خود نوشتند . با این فعالیت هم نسبت به ویژگی های ظاهری و هم ویژگی های شخصیتی و رفتاری خود آگاهی یافتند .

مهارت خود آگاهی فرزندانمان