سرای دانش

هدف گزاری و برنامه ریزی تابستان واحد ملک

آموزش هدف گزاری و برنامه ریزی تابستان به پشتیبان های جدید توسط سرکار خانم خاکی (واحد ملک)

سبک نوشتن پاور پوینت و هدف گزاری و برنامه ریزی تابستان  توسط سرکار خانم مهسا خاکی به پشتیبان های جدید آموزش داده شد و  درمورد هدف گزاری واقع بینانه ، بازه ترازی آزمون، و راهکارهای مورد استفاده برای دانش آموزان در سطوح مختلف و چگونگی استفاده از ارقام و جداول و نمودارها توضیح داده شد. 

توضیح کامل در مورد نقشه راه تابستان داده شود که در مورد آماده سازی فضای کلاس برای برگزاری کلاس های تابستانی، برگزاری جلسات تک نفره اتمام حجت و آماده سازی کاربرگ های تابستان ، بررسی نتایج آزمون روز جمعه و .... بود.

 

نمونه ای دیگر از اارائه یکی از پشتیبان های قدیمی را در تصویر زیر میبینید: 
 
هدف گزاری و برنامه ریزی تابستان واحد ملک