سرای دانش

معرفی کتاب تابستان دوم دبستان

این کتاب مخصوص دانش آموزانی است که از کلاس اول به دوم می روند و شامل 3 آزمون و 270 سوال است و به 2 بخش تقسیم می شوند

این کتاب به دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده تقسیم می شود 

نگاه به گذشته یعنی قسمت های  درس های سال قبل را مرور می کنیم و شامل دروس فارسی ، ریاضی، علوم است و ابتدای هر درس، 2 صفحه درس نامه آمده است و نگاه به آینده شامل سوالات تستی و تشریحی می شود. 

در درس های سال اول تسلط دانش آموز بیشتر است، به همین دلیل تعداد بیشتری سوال تستی در نظر گرفته شده است 

در نگاه به آینده هدف این است که درس های سال بعد را پیش خوانی کنید که شامل درس ریاضی، فارسی و علوم می باشد.

سوالات بخش نگاه به آینده تستی و تشریحی است.

 

در درس های سال دوم سوالات جدید می باشند ، پس تعداد سوالات تشریحی بیشتر می باشند 

این بخش از کتاب درس نامه جامعی دارد و مباحث با ذکر مثال آموزش داده شده است. 

منبع: www.kanoon.ir