سرای دانش

فواید تندخوانی در مطالعه برای دانش آموزان

یکی از راه موفقیت در تندخوانی آشنایی اجمالی با کتاب است.

آشنایی با کتاب در تندخوانی

يکي از راه‌هاي موفقيت در تندخواني آشنايي اجمالي با کتاب است وقتی با نگاهي از سر شوق به فهرست مطالب، عنوان‌هاي پرجاذبه، نوع نگارش، هدف نويسنده و نوع فهرست منابع با آرمان‌هاي تهيه‌ی کتاب آشنا شديم، نوعي جاذبه و کشش در ما به وجود می‌آید تا از هر کوششي در دانستن و فهميدن دريغ نکنيم.

تمرين و تمرين و تمرين

هنگام آموزش تندخواني بايد به دور از شتاب زيان‌آور و سرعت نادرست، باحوصله و پرتوان با يکايک کليدها آشنا شوید. به يقين، تمرين بيش‌تر در تندخواني موجب سرعت در ساير جنبه‌ها و جلوه‌هاي فرهنگي زندگي مي‌شود و تندگويي، تندنويسي، تندروي، تندبيني و درک سريع، از آثار آن محسوب مي‌شود.

تمرين‌هاي پي در پي را فرصت زرّيني در شکوفايي لحظات عمر بدانيد و از عادت نادرست قبلي خود، يعني مطالعه‌ی 150 کلمه و حداکثر 240 کلمه در دقيقه دست برداريد. به جاي آن‌که دو صفحه‌ی کتاب جيبي توان قدرتمندترين ما در مطالعه باشد، در هر دقيقه ده صفحه و در يک ساعت 600 صفحه بخوانيم تا سرعت حدود 200 کلمه به 1500 تا 2000 کلمه در دقيقه برسد.

آثار ناپيداي سرعت در تندخواني

هرگاه جايگزين کندخواني، تندخواني شود آثار فراواني به دنبال خواهد داشت:

الف: شوق و اشتياق به دانستن و درک مطالب

ب: پديد آمدن فرصت‌هاي فراوان براي کشف مجهولات

ج: ايجاد کنجکاوي افزون

د: پيدا شدن انديشه‌ی فعال

ه: افزايش ميزان فهم و درک مطالعه تا چهار برابر

و: پي بردن به ارزش زمان

ز: برداشتن گام‌هاي سخت و دشوار با اندک تلاش و کوشش

ح: حضور در فضاي عطرآگين دانش و دانش‌‌ورزي و هجرت از عادت‌هاي زيان‌بخش

درخت حافظه، سرآغاز تحولي طلايي در تندخواني

در بخش «دست‌يابي به موفقيت» دانستيم که سرعت خط بردن ما بايد به مرز 2400 کلمه در دقيقه برسد تا از لحظه‌هاي زرين زندگي به‌خوبي استفاده‌هاي شيرين و دلنشين کنيم و به موفقيت‌هاي پي‌درپي دست يابيم. اکنون زمان بيان اين کليد کارگشاست که بدانيم با کم کردن سرعت بايد قدرت درک را افزايش داد، اما چگونه؟

هر گاه سرعت را کاستيم بايد نگاه دقيق‌تري کنيم و پس از پايان يک، دو يا پنج دقيقه مطالعه، کتاب را ببنديم و درخت حافظه‌اي ترسيم کنيم. نخست نکات بنيادين و ريشه‌اي را بنگاريم، سپس فروعات و موضوعات جزئي را ثبت کنيم.

فواید تندخوانی در مطالعه برای دانش آموزان

نمونه ای از درخت حافظه

درخت حافظه را چگونه پربارتر کنيم؟

1. براي پربارتر ساختن درخت حافظه مطالب را با زبانی غیر از زبان نويسنده‌ی کتاب بنويسيم. يکايک عبارت‌ها را به بيان و با واژه‌هاي خود بنويسيم تا ارتباط با موضوع بيش‌تر شده و قدرت فهم ما نسبت به مطالب رشد يابد.

3. تمرين اوليه، فهم ريشه و عنوان بحث است و بس؛ در پي آن، نکات ديگر را ثبت کنيم.

4. سه تا چهار بار تمرين کرده، سپس سرعت اوليه را حساب کنيم.

5 . درخت حافظه را بزرگ ترسيم کرده و در هر مرحله آن را تکميل کنيم.

6. اگر يکي دو نفر يا بيش‌تر از اين تعداد تمرين مي‌کنند، براي همديگر موضوعات را بيان کنند تا در يادآوري مؤثر باشد و افزون بر آن هنگام بيان، خصوصيات ديگري به ذهن ما مي‌رسد که در يادآوري دوباره و تکميل آن نقش مؤثری دارد.

7. با تقويت انديشه‌ی‌ مطالعه، درک مطلب و يادآوري بيش‌تر، انگيزه‌ی توانمندي مي‌يابيم که با تمرين‌هاي پي‌درپي و ترسيم‌هاي دوباره هرگز احساس يأس و خستگي نخواهیم کرد.

منبع: www.kanoon.ir