سرای دانش

مشاوره تخصصی در تابستان

برگزاری زنگ مشاوره تخصصی در تابستان

همزمان با برگزاری کلاس های ترم تابستانی دانش آموزان که از روز یکشنبه 31 تیر ماه آغاز شده است، زنگ مشاوره تخصصی هم هر روز با حضور مشتاقانه دانش آموزان برگزار می شود.

دانش آموزان در زنگ مشاوره تخصصی می توانند به صورت فردی با دبیر خود مسائل درسی و برنامه ریزی های خود را مورد بررسی و مشورت قرار می دهند.

زنگ مشاوره تخصصی از بهترین فرصت های در اختیار دانش آموزان است که می توانند مسائل درسی خود را مورد بررسی قرار دهند.