سرای دانش

اختلال ریاضی چیست؟

اختلال در ریاضیات اساسا عبارت است از ناتوانی در انجام مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطحی آموزشی که از کسی انتظار می رود

مهارتهای مربوط به حساب با توجه به ظرفیت هوشی و سطح آموزشی که از کسی انتظار می رود. 

مهارتهای مربوط به حساب از طریق آزمون های میزان شده فردی ارزیابی می شود. 

فقدان توانایی مورد انتظار در ریاضی با عملکرد تحصیلی با فعالیت های روزمره تداخل می کند و مشکلات مربوط به آن دامنه وسیعی را در بر خواهد گرفت. 

اصطلاحات قبلی بر این اختلال عبارتند از:

سندروم گرستمن، محاسبه پریشی، اختلال مادر زادی در حساب، ناتوانی در حساب، ناتوانی در حساب و اختلال رشدی در حساب، اختلال در ریاضیات تا سال 1980 به عنوان یک اختلال روان پزشکی شناخته نمی شد، با انتشار سومین ویرایش راهنمای آماری و تشخیص در سال 1980 این اختلال به عنوان یک مشکل روان پزشکی طبقه بندی شد. 

به طور کلی تخریب 4 گروه از مهارتها در اختلال ریاضیات مشخص شده است.

1- مهارتهای زبان ( مثل فهمیدن و نام بردن اصطلاحات ریاضی، فهمیدن و نام بردن اعمال و مفاهیم ریاضی و تبدیل آن ها به نماد ها) 

2- مهارتهای ادراکی (مثل شناخت و خواندن نمادهای عددی یا نشانه های حسابی و گروه بندی ارقام) 

3- مهارتهای ریاضی ( مثل رعایت مراحل ریاضی، شمارش و یادگیری جدول ضرب) 

4- مهارتهای مربوط به توجه ( مثل کپی کردن درست ارقام، بخاطر سپردن ارقام ، بخاطر سپردن ارقام انتقال داده شده

نکته: 

برای آموزش مفاهیم ریاضی به کودکان باید مراقب رشد زیر ساخت ها و سازمان دهی کیفی ذهن ( ساختارهای رشد شناختی) آنان بوده. 

به سخن دیگر، کودک باید پایه های اساسی لازم و پیش نیاز برای درک مفاهیم ریاضی را کسب کرده باشد تا بتواند به استدلال بپردازد، در غیر این صورت، یادگیری کودک از مفاهیم به صورت " طولی وار" یا " از برکننده" ساختارهای فکری بزرگترها باشند. فرصت درک و کشف رابطه های ریاضی را داشته باشند. 

منبع: www.ihoosh.ir