سرای دانش

حل کتاب زرد عمومی در زنگ مشاوره تخصصی

دانش آموزان پایه دوازدهم در تابستان در زنگ مشاوره تخصصی کتاب زرد را بررسی می کنند.

بر اساس برنامه اعلام شده به دانش آموزان توسط پشتیبان ، هرروز در زنگ مشاوره تخصصی ،

آزمون های کتاب زرد عمومی توسط دانش آموزان پایه دوازدهم ، تحلیل و بررسی می شود.

آزمون های این کتاب، طبق برنامه زیر تا پایان تابستان دوبار مرور و بررسی می شود.

حل کتاب زرد عمومی در زنگ مشاوره تخصصی