سرای دانش

تمرینات اولیه ورزشی (warm up)

هدف از این متن درست دویدن، درست راه رفتن، دنبال کردن هدف با چشم، تقویت هوش با بازی و سرگرمی است

دانش آموزان دبستان ملک با حرکات کششی تمرینات خود را آفاز کردند . این تمرینات تمرینات کششی، تقویت عصب و عضله و آمادگی جسمانی است. 

فاکتورهای آمادگی جسمانی و عصب عضله cordinition: 

1- 5 تا ایستگاه/ 2- فاکتورهای کولیامتریک و پرش / 3- حرکات چابکی، فیگورایت / 4- عصب و عضله با توپ / 5- هماهنگی چشم و دست، چشم و پا/ 6- بازی و سرگرمی 

تمرینات اولیه ورزشی (warm up)

بازی و سرگرمی ( تشکیل گروه های 3نفره، 4 نفره) 

گروه های 2نفره ، 3 نفره، 4 نفره، تشکیل داده شد که یک نفر پاهای خود را به اندازه عرض شانه باز می کرد (شبیه دروازه) و نفر دیگری از فاصله 9 متری توپ را از داخل دو پای فرد مقابل رد می کند. 

فاکتورهای کولیا متریک و پرش یعنی پرش با زمان و زاویه های مختلف

حرکات چابکی یعنی تغییر جهت ها ( چپ و راست/عقب و جلو/ زیگزاگ/ هفت و هشت و ....

تمرینات اولیه ورزشی (warm up)

تمرینات عصب و عضله با توپ باعث تقویت عضلات چهار سر رانی و کسانی که زانو درد دارند است. 

تمرینات اولیه ورزشی (warm up)  کارهای انجام شده کلی: 

تقویت هوش عضلانی

آمادگی جسمانی ( jump، warm up) 

آموزش پایه ای و مبتدی فوتبال

دیسیپلین

 پرتاب کردن و ضربه زدن به توپ