سرای دانش

آموزش تناظر یک به یک کلاس اول واحد ملک

آموزش ریاضی به شکل ملموس و عینی در کلاس اول دبستان برگزار شد.

چرا برخی از دانش آموزان در شناخت عددها دچار مشکل می شوند؟ 

آیا تا کنون با دانش آموزی مواجه شده اید که عدد را می شناسد، ولی مفهوم آن را درک نکرده باشد؟ 

برخی اوقات در هنگام تدریس با دانش آموزانی مواجه می شویم که وقتی به او می گوییم بنویس "4" نماد آن را نشان می نویسد ولی وقتی می گوییم "4" تا مهره یا گیره به من بده، "4" تا نمی دهد بلکه کمتر یا بیشتر می دهد و یا روی تخته وقتی می گوییم "4" شکل بکش دچار اشکال می شود.

چنین دانش آموزانی مفهوم اصلی عدد و عدد اصلی مربوط به آن را درک نکرده اند

آموزش تناظر یک به یک کلاس اول

مثال دیگری در این باره: 

برای مثال می خواهیم عدد 5 را تدریس کنیم. به دانش آموزان می گوییم  هر کس که نامش خوانده شد پای تخته بیاید. 

ما یک عدد با انگشت به او نشان می دهیم و او باید برای ما آن عدد را بنویسد، چوب خط آن را بکشد، به تعداد آن دایره یا هر شکل هندسی دیگری بکشد، به اندازه آن دست بزند، به اندازه عدد 5 بالا بپرد و ... 

این روش باعث می شود که عدد 5 و هر عدد دیگری که با این روش آموخته شود، در وجو دانش آموز نهادینه شود. 

می توان با درست کردن کارت تناظر عدد این آموزش را عمق داد. 

کارت تناظر یعنی عدد را در یک برگه می نویسیم ، فارسی عدد را به همراه چوب خط و تعداد دایره به اندازه عدد در صفحه می نویسیم. 

آموزش تناظر یک به یک کلاس اول

درس تناظر یک به یک را با وسایل عینی در دو ستون راست و چپ برگزار کردیم و دانش آموزان دریافتند که دسته های با تعداد مشابه به هم وصل خواهند شد و این کار را تک به تک تمامی دانش آموزان با نور و روشنایی زیاد انجام دادند. 

از دست آوردهای بازی، تثبیت و یادگیری دانش آموزان به صورت تصویری و علمی است. 

آموزش تناظر یک به یک کلاس اول

منبع: www.jamedadi.blogfa.com ، www.mahmodtavasoli.blogfa.com