سرای دانش

ساخت هواپیما در کلاس فیزیک متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)

ساخت هواپیما به صورت گروهی

هر آزمایش شامل موضوع، فرضیه، طراحی آزمایش، پیش بینی، مشاهده ی کاربرد ابزار، اندازه گیری محاسبه، ثبت یافته ها، برقراری ارتباط و تفسیر یافته ها است.

ساخت هواپیما در کلاس فیزیک متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)

فصل اول فیزیک پایه هفتم مشاهده و جمع آوری داده و در نهایت نتیجه گیری است.دانش آموزان با ساخت هواپیما آزمایش عملی را انجام می دهند که در آن با تعدادی از متغیرهای وابسته و مستقل آشنا می شوند و تاثیر آن ها بر روی مسافتی که هواپیما طی می کند را مشخص می کنند.

این روش ، یک روش حل مسئله به صورت علمی است. 

در این آزمایش تعداد و طول نی در گروه های دانش آموزی متفاوت بود ولی قطر و جرم حلقه ثابت بود . هر گروه با تغییر تعداد و طول نی مسافتی که هواپیما طی می کند را مورد بررسی قرار می دهد. 

این آزمایش مهیج به کمک دبیر درس فیزیک خانم زینب وکیل در پایه هفتم اجرا شد.

ساخت هواپیما در کلاس فیزیک متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)

 

ساخت هواپیما در کلاس فیزیک متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)
 
 
ساخت هواپیما در کلاس فیزیک متوسطه دوره اول سرای دانش (انقلاب)