سرای دانش

شروع برگزاری جلسات 3 نفره شهریور ماه واحد ملک

هدف از برگزاری این جلسات جمع بندی فعالیت های انجام شده تابستان و هدف گزاری در آینده است.

در این جلسات که با هماهنگی پشتیبان کلاس انجام شد، در مورد دستاوردهای تابستان و هدف گزاری مهر و آبان به صورت پاور پوینت ارائه شد.

شروع برگزاری جلسات 3 نفره شهریور ماه واحد ملک

دانش آموزان در مورد دستاورد و هدف گزاری و راهکارها و روش هایشان پاور ارائه دادند و پس از آن معاونت آموزشی مدرسه ملک سرکار خانم خندان راهکارهایی به دانش آموزان به صورت شخصی جهت برنامه ریزی دقیق تر برای شروع سال تحصیلی ارائه دادند و تاکید مجدد برای حضور در آزمون ها و بیان مجدد فواید شرکت در آزمون و جلسات سه نفره کردند. 

شروع برگزاری جلسات 3 نفره شهریور ماه واحد ملک

پس از صحبت های معاون آموزشی، معاونت انضباطی مدرسه در مورد تاکید به حضور در جلسات و آزمون های روز جمعه به عنوان یک آیتم انضباطی صحبت کردند. 

شروع برگزاری جلسات 3 نفره شهریور ماه واحد ملک