سرای دانش

راه کارهایی برای افزایش مهارت های اجتماعی در کودکان

مهارت اجتماعی به مجموعه رفتارهای فراگرفته قابل قبولی گفته می شود که فرد را قادر می سازد با دیگران رابطه موثر داشته و از عکس العمل های نا معقول اجتماعی خودداری کند

آموزش مهارت اجتماعی بر پایه این اصل قرار دارد که مشکلات کودکان در مهارت های اجتماعی غالبا به این دلیل است که کودکان نمی توانند در موقعیت های اجتماعی کار کنند و می توان کودکان را برای غلبه برای این مشکلات آموزش داد ( آموزش موثر، روش تدریس کارآمد

تعریف مهارت های اجتماعی: 

مجموعه توان مندی هایی است که موجب موفقیت در زندگی اجتماعی فرد می شود. هر فرد برای زندگی موفق در یک جامعه علاوه بر مهارت های فردی به مهارت های دیگری نیاز دارد که از آن به نام مهارت های اجتماعی یاد می کنند. ( کتاب آموزش و پرورش کودکان با نیاز های ویژه)

مهارت های اجتماعی مجموعه رفتارهای اکتسابی است که از طریق مشاهده، مدل سازی، تمرین و بازخورد آموخته می شود و دارای ویژگی های زیر است و رفتارهای کلامی و غیر کلامی را در بر میگیرد

مهارت های اجتماعی پایه ی چه هستند:

1- ارتباط چشمی: توانایی ایجاد ارتباط چشمی با دیگران هنگام گوش دادن به سخن آن ها 

2- بیانات چهره ای: خندیدن، ابراز علاقه

3- فاصله ی اجتماعی: در چه فاصله ای نسبت به فرد مقابل قرار بگیریم.

4- چگونگی صدا: حجم صدا، زیر و بمی

5- احوال پرسی با دیگران: آغاز ارتباط یا پاسخ گویی به احوال پرسی

6- گفتگو کردن: مهارت های محاوره ای مناسب سن 

7- بازی و کار کردن با دیگران : رعایت مقررات، مشارکت، قول دادن 

8- جلب توجه و یا درخواست کمک: استفاده از راه های مناسب 

9- حل کردن تعارضات درونی مهار پرخاشگری، فرونشاندن خشم خود و تحمل خشم دیگران 

10- آراستگی و بهداشت

چگونگی آموزش مهارت های اجتماعی به کودکان

1- سلام کردن 

2- پیش قدم شدن در گفتگو 

3- درک احساس شنونده 

4- همدلی کردن 

5- یافتن نقاط مشترک 

6- پیش بینی کردن 

7- شیوه حل مساله 

8- عذر خواهی کردن 

 

منبع: www.migna.ir