سرای دانش

اردوی نیم روزه استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح

پس از اتمام کلاسهای تابستان در دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان، برای دانش آموزان، اردوی استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح در نظر گرفته شد.

دبیرستان سرای دانش واحد سیدخندان جهت ایجاد فضای مهیج و نشاط آور در پایان تابستان پس از طی دوره فشرده ی کلاسهای تابستانی، برای تمامی دانش آموزان اردوی نیم روزه ی استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح را در نظر گرفت.

اردوی نیم روزه استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح

دانش آموزان پس از حضور در این اردو اوقات فراغت مناسبی را گذراندند و روز شادی را سپری کردند.

در پایان این اردو تمامی دانش آموزان با صرف ناهار در پارک پذیرایی شدند.

اردوی نیم روزه استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح

اردوی نیم روزه استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح
 
اردوی نیم روزه استخر مجموعه ورزشی شهید مفتح