سرای دانش

کارگاه فرزند پروری

برگزاری جلسه آموزشی فرزند پروری

 برگزاری کارگاه آشنایی با مراحل رشد کودکان و نوجوان و سبک های فرزند پروری در دبستان سرای دانش الغدیر با موضوعات زیر  :

 در ابتدا مراحل رشد روانی اجتماعی بر مبنای نظریه ی اریکسون توضیح داده شد .

کارگاه فرزند پروری

 

بحران اصلی دوره دبستان ، سخت کوشی در برابر احساس حقارت است که والدین می توانند با سبک فرزند پروری مقترانه و ایجاد انتساب های تسلط گرا در کودکان به فرزندانشان در ایجاد حس شایستگی و گذر موفقیت آمیز از این مرحله کمک کنند .

رفتار والدینی که احساس بی کفایتی ایجاد می کند : بازخوردهای منفی و ناوابسته به عملکرد ، مقایسه با همسانان ، سبک فرزند پروری مستبدانه ، تنبیه کردن کودک به جای تجربه پیامد طبیعی منطقی و رشوه دادن و التماس کردن برای انجام رفتار درست

کارگاه فرزند پروری

 

امید است که چنین جلسات و کارگاه هایی در تربیت و ارتباط اولیا با فرزندشان تاثیر بسزایی داشته باشد .