سرای دانش

مدیریت زمان در جلسه امتحان

استراتژی ها و تکنیک های ساده و پایه ی مدیریت زمان در سر جلسه ی آزمون را در نوشتار زیر می خوانید.

مدیریت زمان در جلسه امتحان

مشکلی که بسیاری از دانش آموزان در امتحان های مدرسه و داوطلبان کنکور و یا آزمونهای تستی با آن مواجه هستند، مشکل کمبود وقت است که باعث ایجاد استرس بیشتر و ناامیدی میشود. در این نوشتار قصد داریم استراتژی و تکنیک هایی ساده و پایه را برای بهبود عملکرد شما در این آزمونها مطرح کنیم. عناوینی که میتوان در این زمینه مورد توجه قرار داد شامل :

  1. مدیریت وقت و زمان
  2. جلوگیری از اشتباهات سهوی و ناخواسته
  3. تکنیک های حدس زدن پاسخ درست
مدیریت زمان در جلسه امتحان

برای مدیریت زمان در جلسه ی امتحان باید هدفتان این باشد که در پایان امتحان وقت اضافه بیاورید و سپس با آرامش و فراغ بال به سراغ سوال هایی بروید که خودتان از قبل تصمیم گرفته اید . یعنی " استراتژی بازگشت " داشته باشید . این وجه امتیاز دانش آموزانی است که مدیریت زمان را در جلسه ی امتحان به خوبی و با تسلط انجام می دهند .برای آن که وقت کم نیاورید ، برای آن که زمان را به خوبی مدیریت کنید، این سه روش مطمئن را اجرا کنید:

مدیریت زمان در جلسه امتحان

این روش ها با نام های "روش ضربدر ومنفی" ، روش "زمان های نقصانی" و "استراتژی بازگشت" نام گذاری شده است .هر سه ی این روش ها منطق بسیار قوی دارند .

قدیمی ترین روش ، روش ضربدر و منفی است که به دانش آموزان متفکر و اولیایی که نگران کم آوردن وقت برای فرزندانشان بوده اند معرفی می شود.

 روش دوم ، روش زمان های نقصانی است ، این روش تضمین کننده ی اجرای صحیح روش ضربدر ومنفی است

دقت کنید که روش های زمان های نقصانی و ضربدر ومنفی ، مکمل یک دیگر هستند . روش زمان های نقصانی تضمین کننده ی اجرای صحیح ضربدر و منفی است و از سوی دیگر اگر روش زمان های نقصانی را بدون اجرای روش ضر بدرو منفی اجرا کنید نتیجه ای که برای مدیریت زمان می گیرید خیلی کمتر خواهد بود

و روش استراتژی بازگشت را زمانی می توانید اجرا کنید و حداکثر آموخته های واقعی تان را روی پاسخ برگ منعکس کنیدکه زمان کافی ذخیره کرده باشید و بتوانید با تسلط و آگاهی به سراغ سوال هایی که در بار اول پاسخ نداده اید برگردید و با یک مهارت فراشناختی که ویژه ی خود شماست تشخیص دهید که کدام درس ها را برای بازگشت در اولویت قرار دهید .

مدیریت زمان در جلسه امتحان

یک نکته ی ضروری دیگر که باید توجه کنید شخصی سازی این سه روش برای خود شماست . مثلا در روش ضربدر و منفی این که کدام سوال ها را کنار خواهید گذاشت به دو صورت امکان پذیر است : ممکن است از هم اکنون بدانید و تصمیم گرفته باشید که کدام نوع سوال ها را برای بار اول پاسخ ندهید و یا این که در جلسه ی آزمون پس از مطالعه ی سریع سوال ها تصمیم بگیرید کدام سوال را در نوبت اول پاسخ دهید یا این که از آن سوال بگذرید .

در مورد روش زمان های نقصانی امکان های شخصی سازی کمتر و محدودتر هستند . برای درس های عمومی تعداد کمتری از دانش آموزان زمان های نقصانی شان متفاوت از زمان های پانزده دقیقه ای است که ما پیشنهاد کرده ایم اما در مورد درس های اختصاصی تنوع در زمان های نقصانی بیشتر است .

 درمورداستراتژی بازگشت موضوع به کلی متفاوت است و استراتژی بازگشت هر دانش آموزی با دیگری متفاوت است . این که در نوبت دوم ابتدا به سراغ کدام درس می روید متناسب با تسلط ها ، مهارت ها و نیازهای شماست و با سایر دانش آموزان متفاوت است . توصیه می کنم این سه روش را همه ی دانش آموزان اجرا کنید و آن ها را مختص دانش آموزان برتر ندانید .

مدیریت زمان در جلسه امتحان

هدف این است که وقتی از جلسه ی آزمون بیرون آمدید ناراضی و خشمگین نباشید و خودتان را سرزنش نکنید که برخی سوال ها را ندیدید یا نرسیدید پاسخ دهید . حتما در طول سال این روش ها را آموزش دیده اید و اکنون برای تسلط بیشتر و اجرای کامل و یک پارچه و مدیریت کامل تر زمان ، این سه روش را بررسی می کنیم .