سرای دانش

پانسیون مطالعاتی

برگزاری پانسیون مطالعاتی در دبیرستان متوسطه دوره دوم سرای دانش واحد رسالت

در این روز ها که دانش آموزان بیشتر زمان خود را صرف مطالعه دروس می کنند و خود را را برای امتحانات آماده می کنند  برای دانش آموزانی که به هر دلیل نمی توانند در محیط خانه مطالعه داشته باشند پانسیون مطالعاتی برگزار می شود

دانش آموزان می توانند در مدرسه حضور داشته باشند و دروس مورد نظر خود را مطالعه کنند و برای رفع اشکال و برطرف کردن سؤالات خود از پشتیبان خود کمک بگیرند

پشتیبان ها هم به طور مستقیم بر مطالعه دانش آموزان نظارت دارند که دانش آموزان بر درس خود تمرکز داشته باشند و نتیجه مثبتی از مطالعه خود به دست بیاورند.

 در پایان زمان مطالعه نیز ، جهت کنترل کیفیت مطالعه دانش آموزان در طی پانسیون مطالعاتی امتحانی توسط پشتیبان از آنان گرفته می شود.