سرای دانش

دبیرستان سرای دانش فلسطین بسیار پویاتر و پرکارتر از همیشه در ایام امتحانات

حال و هوای مدرسه در ایام امتحانات

دبیران سرای دانش فلسطین برای تصحیح اوراق امتحانی نیمسال اول 97 در ایام امتحانات در مدرسه حضور می یابند و با دقت و تمرکز تمامی برگه ها رو تصحیح می کنند و نتیجه ی تصحیح اوراق را به اطلاع مدیریت مدرسه و معاونت آموزشی می رسانند تا تحلیل درست و به موقعی نسبت به وضعیت درسی دانش آموزان انجام شود و در صورت نیاز با والدین دانش آموزانی که کمتر از حد انتظار دبیر و مدرسه در آزمون ظاهر شده اند تشکیل جلسه فوری دهند تا روند افت نمره دانش آموز ادامه پیدا نکند.

طبق تجربه آموزشی این مدرسه پیگیری وضعیت مطالعه در منزل برای دانش آموزانی که امکان ماندن در مدرسه در ایام امتحانات را ندارند توسط پشتیبانها نیز تاثیر به سزایی در بهبود روند درسی دانش آموزان دارند. پشتیبانها روش صحیح مطالعه و خلاصه برداری و خلاصه نویسی درست هر درس برای هر فرد به طور خاص در تماس های تلفنی که هر روز با منزل می گیرند و به صورت حضوری برای دانش اموزان گوشزد می کنند و دانش آموز احساس سردرگمی نکرده و مطالب با دسته بندی مرتب تر و مدون تری در ذهنش نقش می بندد.

در ایام امتحانات علاوه بر حضور کادر اجرایی و پشتیبان ها به صورت منظم و برگزاری امتحانات ، اردوی مطالعاتی برای دانش آموزان به منظور مطالعه دروس پیش نیاز برای امتحان بعدی نیز برگزار می گردد و دانش آموزان موظفند برای مطالعه پیگیرتر و رفع اشکال برای مطالعه در مدرسه حضور یابند.

البته تشکیل پانسیون مطالعاتی و درس خواندن دانش آموز در مدرسه علاوه بر حضور پشتیبان ها و بعضا دبیران در کنار آنها برای رفع اشکال مزایای دیگری هم دارد که می توان به تمرکز بیشتر دانش آموزان به دلیل نظارت پشتیبان ها بر روند درس خواندن ایشان ، قرارگرفتن در جو مطالعاتی و افزایش انگیزه دانش آموز برای آماده سازی خود برای امتحان بعدی، جلوگیری از اتلاف وقت و هدفمند تر و سریعتر کردن روند مطالعه اشاره کرد. 

بنابراین دانش اموز باید حس کند که تنها نیست و بتواند همواره برای طی این مسیر سخت از تجربیات دبیران و پشتیبانهای دلسوز خود مدد گیرد تا به نتیجه ای درخشان در مسیر پیشرفت علمی دست یابد.

دبیرستان سرای دانش فلسطین بسیار پویاتر و پرکارتر از همیشه در ایام امتحانات
 
دبیرستان سرای دانش فلسطین بسیار پویاتر و پرکارتر از همیشه در ایام امتحانات
دبیرستان سرای دانش فلسطین بسیار پویاتر و پرکارتر از همیشه در ایام امتحانات