سرای دانش

برگزاری جشن 100

هدف از این جشن، آشنایی با عدد 100، انجام جمع و تفریق های سه رقمی و اضافه شدن صدگان به جدول ارزش مکانی است .

درک مفهوم ریاضی اساسی ترین پایه های آموختن درس ریاضی می باشد . در همین راستا آموزگاران مقطع ابتدایی طبق یک روند آموزشی صحیح همواره سعی در آموزش مفهوم دارند. 

جشن صدگان یک جشن مفهومی است که در خلال آن دانش آموزان با مفهوم ارزش مکانی صدگان آشنا شده و در محیطی دوستانه با این مفهوم آشنا می شوند. 

برگزاری جشن 100

جشن 100، یک جشن آموزشی شاد متعلق به دانش آموزان است . دانش آموزانی که در خلال این جشن با رقم 100 و ارزش مکانی صدگان آشنا می شوند. تحت آموزشی عمیق تر قرار گرفته و در آموزش مشارکت می یابند. 

دانش آموزان مقطع دوم دبستان ملک، در جشن 100 در محیطی شاد و آموزشی با عدد صد اشنا می شوند و ارزش مکانی صدگان را می شناسند. 

برگزاری جشن 100

خانواده ها با مشارکت در جشن ، در جریان اهمیت درس ریاضی قرار گرفته و با فرزندانشان در امور آموزشی همراه می شوند. 

پس از گرفتن جشن صدگان، آموزش عملیات جبری جمع و تفریق، با مرتبه ی صدگان، تعلیم داده می شود  

برگزاری جشن 100