سرای دانش

تراز نفرات برتر

میانگین تراز 7 آزمون

در آزمون هایی که هر دو هفته یکبار برگزار شد ، دانش آموزان  این مجوعه به طور مرتب در این آزمون ها شرکت کرده و در بازه  امتحانات که آزمون برکزار نمی شود .میانگین تراز 7 آزمون گذشته ، نشان دهنده تلاش دانش آموزان در طول نیم سال اول می باشد و همچنین جهت روحیه بخشی و تلاش بیشتر ، بالاترین تراز های هر کلاس  را در برد مدسه  قرار دادیم تا دانش آموزان میزان تلاش خود را مشاهده کرده و دانش آموزان کم تلاش بیستر تلاش کنند .

دوازدهم تجربی :

تراز نفرات برتر

دوازدهم ریاضی :

تراز نفرات برتر
یازدهم تجربی :
تراز نفرات برتر
یازدهم ریاضی :
تراز نفرات برتر
دهم تجربی :
تراز نفرات برتر
دهم ریاضی :
تراز نفرات برتر