سرای دانش

تبلور حس انسان دوستی پسران ملک

سرکار خانم شیرازی معلم کلاس اول واحد ملک علاوه بر تدریس الفبا، به پرورش حس انسان دوستی دانش آموزانش اهمیت داده و بازارچه ی خیریه برپا می کند.

سرکارخانم سحر شیرازی معلم کلاس اول واحد ملک علاوه بر تدریس الفبا، به پرورش حس انسان دوستی دانش آموزانش اهمیت داده و بازارچه ی خیریه ای در سطح مدرسه برپا می کنند.

دانش آموزان کلاس اول و دیگر دانش آموزان با کمک هم کلاسی ها و خانواده شان همراه خانم شیرازی و پشتیبان ایشان سرکار خانم محدثه حاج کاظمی اجناسی که تهیه شده را به فروش می رسانند تا کمکی برای دانش آموزان مناطق محروم شود. 

تبلور حس  انسان دوستی پسران ملک

 عملکرد ایشان مورد توجه جناب آقای قلم چی قرار گرفته است و طبق مذاکرات انجام شده  عواید این خیریه با همکاری سرکار خانم علومی در سطح مدارس مناطق محروم کشور توزیع خواهد شد. 

تبلور حس  انسان دوستی پسران ملک

 و در آخر دانش آموزان با حسی خوب سر کلاس درس خود رفتند. 

تبلور حس  انسان دوستی پسران ملک