سرای دانش

مهارت حل مسئله

اصول مهارت حل مسأله

اصول مهارت حل مسأله

مرحله اول: جهت گیری صحیح نسبت به مشکل 
*سرزنش نکردن خود یا دیگران 
*رها کردن جست و جوی مقصر
*عدم فاجعه آمیز کردن 
*رها کردن جست و جوی دلایل به وجود آمدن مشکل
*باور به این که مشکل طبیعی است و باید به دنبال حل آن بود.
مهارت حل مسئله

مرحله دوم: تعریف دقیق مشکل 
*شکستن مشکلات پیچیده به مشکلات ریزتر تفکیک مشکلات متعدد
*مشخص کردن این که مشکل مربوط به کیست
*روشن و واضح ساختن مشکل 
*توانایی دیدن و بررسی مشکل 

 مرحله سوم:  پیدا کردن راه حل های زیاد و متعدد 
*استفاده از بارش فکری 
*رها کردن سانسور ذهنی 
*به دنبال راه حل های زیاد بودن 
*مطرح کردن راه حل های منفی 
*اعتقاد به آن که کمیت،کیفیت می آفریند

مرحله چهارم:ارزیابی راه حل های موجود با استفاده از تفکر نقاد
*استفاده از تفکر اگر... آن وقت...
*
آیا راه حل برای فرد،دیگری،جامعه ضرر دارد؟
*آیا می توان به والدین گفت که چنین کاری انجام شده؟
*آیا در عمل امکان پذیر است؟
*انتخاب راه حل های مناسب

مهارت حل مسئله

مرحله پنجم: تدوین برنامه اجرایی راه حل
*کسب اطلاعات 
*جست و جوی منابع کمک رسان 
*زمان بندی اجرایی
*اقدام به عمل برای اجرای راه حل 
 درصورتی که حل مسأله به نتیجه نرسید

علت:احتمالاً مشکل در طی زمان تغییر کرده یا مشکل به درستی تعریف نشده است.

*
اصلاح نگرش نسبت به مشکل تعریف دقیق مشکل 
*تعریف دقیق مشکل
*پیدا کردن راه حل های زیاد و فراوان 
*ارزیابی راه حل ها و انتخاب راه حل های مناسب 
*برنامه ریزی و اجرای راه حل 
*ارزیابی فرآیند حل مسأله

مهارت حل مسئله