سرای دانش

برنامه اردو همکاران سرای دانش واحد فلسطین برای کوهنوردی در درکه.

اردوی همکاران.

روز 16 دی پس از برگزاری امتحانات جغرافیا ، تاریخ و علوم اجتماعی پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم و بدرقه کردن دانش آموزان به سمت منزل، ساعت 10 و 15 دقیقه صبح معاونین و پشتیبان ها با مینی بوس به سمت درکه حرکت کردیم . 

هوا در درکه بسیار تمیز بود ، در گوشه و کنار برف هم بر روی زمین نشسته بود و رنگ سفید برف در جای جای کوهستان بسیار چشم نواز بود، صدای آب و چشمه ها نیز بسیار گوش نواز و لذت بخش بود. البته سردی هوا باعث می شد تا پاها و دستهایمان بشدت یخ بزند و به کندی حرکت کنیم، ولی عطش تنفس در آن هوای پاک و رسیدن به مقصد سبب شد از حرکت و ادامه ی مسیر باز نیایستیم. پس از ایستگاه دوم اندکی توقف کردیم و نفسی تازه کردیم و صبحانه ای در یکی از کافه های محلی خوردیم سپس به مسیر ادامه دادیم و سپس به سمت کوهپایه و میدان درکه حرکت کردیم و تا ساعت 2 به پایین کوه رسیدیم و برای صرف ناهار حرکت کردیم و تا ساعت 4 به مدرسه رسیدیم.

این اردو فرصت خوبی بود تا بهع سلامتی خود اهمیت داده و فارغ از فشارهای زندگی روزانه به صدای طبیعت گوش سپاریم و آرامش بیشتری پیدا کنیم پس از ایام پر کار امتحانات این کوهنوردی فرصتی خوبی بود تا روحیه ی همکاران تقویت شود و تجدید قوایی بود برای شروع ترم جدید با انرژی بیشتر و بازدهی بالاتر.

برنامه اردو همکاران سرای دانش واحد فلسطین برای کوهنوردی در درکه.
برنامه اردو همکاران سرای دانش واحد فلسطین برای کوهنوردی در درکه.برنامه اردو همکاران سرای دانش واحد فلسطین برای کوهنوردی در درکه.