سرای دانش

یادگیری نشانه پ

آموزش نشانه پ در کلاس اول دبستان

یک روش برای آموزش نشانه ها و حروف الفبای فارسی به کودکان استفاده از داستان هست که آموزگاران خوب اول دبستان سرای دانش واحد سعادت آباد ، خانم مریم رضایی و خانم شیدا رحیم پور داستان نشانه "پ" را اینگونه به دانش آموزان آموزش دادند:

یکی بود ، یکی نبود زیر گنبد کبود ، گربه ای بود . گربه ای چاق و پشمالو . اخمو و خیلی غرغرو . گربه ی قصه ، تکه ای پنیر داشت . خوابید و آن را در کنارش گذاشت . خوابید و خواب مرغ و ماهی را دید . خواب شب و ماه سیاهی را دید. وقتی که گربه پا شد چشم های گربه وا شد پنیر کنارش نبود گربه دوید زود زود . اتل مثل کلوچه گربه دوید به کوچه کجا رفت ؟ به خانه ی موش کوچولو داد رد و گفت :" میو میو خاله موشی بیا جلو پنیر من را بردی یک جا نشستی خوردی " موش بی خیال و راحت تو لانه بود مشغول استراحت صدای گربه را شنید فوری به سوی او دوید موش کوچولو با غصه گفت " قسم به خورشید و ستاره و ماه تو می کنی اشتباه " گربه به خاطر پنیر موش کوچولو را کرد اسیر رفت و به هرکس که رسید هر کسی را تو کوچه دید گفت که موشی دزد پنیر گربه است ، برای این حالا اسیر گربه است . موش کوچولو روانه کوچه شد مسخره عنکبوت و مگس ها  و مورچه شد همه به موشی جان اشاره کردندبا اخم خود او را بیچاره کردند تمم شهر قصه با خبر شد چشم های موشی جان قصه تر شد فکری کرد ذکری کرد یادش اومد معلمش پ رو مذاشت پنیر کی کشید با نقطه هاش پنیر کشید رو کاغذ ساده و خیلی راحت برد و زدش به کوچه ببینه هر کی رد میشه پنیر ما گم شده خوراک مردم شده گربه ما گربه ای مهربان بود دلش به رنگ آب و آسمان بود . خاله موشی جان با گربه خان دویدند به هرکجا فوری سرک کشید ند تکه پنیر رو توی کوچه دیدند اخم های گربه وا شد تکه پنیر خوراک آن دو تا شد .

 
یادگیری نشانه پ

 

پس از یادگیری نشانه " پ "  از دانش آموزان خواسته شد که با نقاشی و جمله ای محبت آمیز در روز یادگیری کلمه "پدر" از پدران خود تشکر و قدردانی نمایند.

 

یادگیری نشانه پ