سرای دانش

دستاورد پیوستگی در آزمون ها

دانش آموزان برتر کنکورهای سال 96 و 97 از دستاورد پیوستگی در آزمون های خود می گویند، دانش آموزان نوشتار زیر را با دقت بخوانند...

دستاورد پیوستگی در آزمون ها

وقتی به نتایج رتبه های برتر کانون با دقت توجه می کنیم درمیان انبوه داده ها و اطلاعات جالب، جدید ، متفاوت و گاه غیر منتظره و چالش برانگیز ،  یک نکته به وضوح  نمایان استپیوستگی ، پیوستگی دائمی به آزمون ها .

 حدود پنجاه نفر از رتبه های زیر 10 کشوری و مناطق و سهمیه ها در بیش از پنجاه آزمون برنامه ای کانون شرکت کرده اند . از جمله رتبه های یک کشوری ریاضی و تجربی و زبان در بیش از پنجاه آزمون برنامه ای کانون شرکت داشتند . دانش آموزانی که فقط در سال های آخر دبیرستان ،  مثلا از سال سوم یا چهارم به کانون آمده بودند نیز به برنامه ی راهبردی آزمون ها پیوستگی داشتند و هیچ گاه و به هیچ دلیل و بهانه ای غیبت نکردند . برای مثال تنها رتبه ی یک رقمی کشوری تجربی از تهران ، دانش آموزی است که به اصرار و تاکید مادر فرهیخته اش ، در همه ی آزمون های کانون شرکت کرد و روال اشتباه انتخابی شرکت کردن در آزمون ها را نپذیرفت .

این دانش آموزان برتر ، یک برنامه ای بودن و پیوستگی را به چند برنامه ای و آشفته بودن ترجیح دادند. چند نفر از رتبه های برتر بر اهمیت فاصله ی دو هفته ای بودن آزمون ها تاکید جدی داشتند.

غیبت در آزمون های برنامه ای ،  نقش برنامه ای و راهبردی بودن آزمون ها را از بین می برد و آزمون ها را در حد یک آزمون آزمایشی کوچک می کند ، تنزل و تقلیل می دهد  و اثر آن را کاهش می دهد.

دستاورد پیوستگی در آزمون ها

در طی سال های گذشته هیچ گاه نقش و تاثیر پیوستگی به آزمون ها تا این حد آشکار و نمایان نبود . تاکید می شود که به هیچ دلیل و بهانه ای از آزمون ها غیبت نکنید . حتی اگر درس نخوانده اید و آماده نیستید غایب نشوید . درجلسه ی آزمون یاد می گیرید و از مسیر جدا نمی شوید.اگر نمره تان در آزمون قبلی خوب نشده است هم غیبت نکنید هر آزمون جدیدی یک چالش جدید است و به شما کمک می کند تا به مسیر اصلی بازگردید.

اگربرنامه آزمون پیشرفت تدریجی است وحجم مباحث کمتراست غیبت نکنید، برنامه ی راهبردی آزمون ها یک نقشه ی راه دارد و پس از چند پیشرفت تدریجی یک ایستگاه جبرانی دارید .

اگر حجم برنامه ی آزمونی بیشتر است و آزمون ، یک آزمون جامع است ، به دلیل حجم زیادتر غیبت نکنید و این را بدانید که  این جا ،یک ایستگاه جبرانی است و شما می توانید عقب ماندگی های خود را در ایستگاه های جبرانی ، پوشش دهید .

دستاورد پیوستگی در آزمون ها

دانش آموزان ممکن است به دلایل گوناگون و متضاد به فکر غیبت بیفتند یکی به دلیل کم بودن حجم آزمون و دیگری به دلیل زیاد بودن حجم برنامه ، یکی به دلیل نرسیدن به برنامه و دیگری به دلیل کم شدن رتبه در آزمون قبلی ، یکی به دلیل ترجیح چند برنامه ای بودن  و شرکت در آزمون های متفاوت .هر کسی ممکن است به دلیلی و بهانه ای به فکر غیبت بیفتد. در این جا نقش اولیا ی فرهیخته و پشتیبانان و مشاوران دلسوز و دوراندیش است که با گفت وگو با فرزندان و دانش آموزان ، نقش و اهمیت پیوستگی را به ایشان یادآور شوند .

توصیه می شود حتی برای یک بار هم که شده، دانش آموزان کتاب های « دستاورد پیوستگی » و « 54 قهرمان بدون یک جلسه غیبت » را بخوانند.