سرای دانش

آموزش اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانی

آمادگی در برابر آتش سوزی برای دانش آموزان

ایمنی در برابر آتش چیست؟

علم ایمنی در برابر آتش شامل مطالعات رفتار، دسته‌بندی، فرونشانی و بازرسی آتش و موضوعات مربوط به آن است که در بخش‌های مختلف مانند پژوهش و توسعه، تولید، آزمایش و کاربرد این موضوعات در اهداف ایمنی در برابر آتش انجام می‌گیرد. ایمنی در برابر آتش به مجموعه مطالعات و اقداماتی که با اهداف جلوگیری از آتش، کاهش اثرات یا واکنش در برابر آتش انجام می‌گیرد و هدف آن کاستن از زیان‌های ناشی از آتش است.اقدامات مربوط به ایمنی در برابر آتش به پیشگیری از وقوع آتش سوزی ، فرار از آتش ، محافظت و کنترل آتش و دود ، مقابله و خاموش کردن آتش تقسیم بندی می گردد.

روش‌های ایمنی در برابر آتش

روش‌ها مربوط به ایمنی در برابر آتش بصورت کلی به دو دسته عامل و غیرعامل تقسیم می‌شود.

روش‌های غیرعامل یا مقابله پیش‌گیرانه شامل آن دسته از تدابیر و اقداماتی است که از ایجاد و تشدید خسارات ناشی از حریق پیش‌گیری نموده یا احتمال آن را کاهش می‌دهند. مهم‌ترین این تدابیر آموزش‌های تخصصی است. علاوه بر آموزش، تدوین و اجباری شدن و رعایت استانداردهای گوناگون (از ساخت مسکن و مصالح ساختمانی گرفته (استانداردهای BS 476 انگلستان و DIN 4102 آلمان) تا چگونگی انبار کالاهای گوناگون) از جمله اقدامات پیش‌گیرانه محسوب می‍شود. امروزه در ایران علی‌رغم اجباری بودن استاندارد ساخت مصالح، هنوز حدود نیمی از مصالح تولیدی، دارای استاندارد نمی‌باشند.. استفاده از مصالح ضد حریق، یکی دیگر از روشهای مقابله غیرفعال است. اجرای مانورهای آمادگی و آموزش‌های مداوم، از دیگر روش‌های مقابله پیش‌گیرانه به‌شمار می‌روند.

روش‌های عامل یا مقابله پس از وقوع دربرگیرنده آن دسته از اقداماتی است که باعث می‌شوند در صورت وقوع حریق، تشخیص به سرعت انجام پذیرفته یا مبارزه موثرتری بر حریق صورت پذیرد. استفاده از سیستم اعلام حریق (برای تشخیص و اعلام به موقع) استفاده از سیستم اطفای حریق برای مبارزه سریع و مؤثر خودکار با حریق، سازماندهی و تدارک نیروهای انسانی و امکانات آتش نشانیبه میزان لزوم، از مهمترین روشهای مقابله فعال است.

در دبیرستان سرای دانش دخترانه متوسطه دوره دوم فلسطین در آذر ماه 97 با حضور کارشناسان آتش نشانی ابتدا مبانی و تئوری ایمنی در برابر آتش تدریس شد سپس با حضور دانش آموزان و دو کارشناس آتش نشانی در حیاط مدرسه به منظور آشنایی دانش آموزان با ایمنی حریق و نکات ایمنی مربوط به آتش سوزی طریقه صحیح خاموش کردن آتش آموزش داده شد که برای افزایش آگاهی دانش آموزان در زمینه اطفاء حریق بسیار مفید بود.

آموزش اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانی

آموزش اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانیآموزش اطفاء حریق توسط کارشناس آتش نشانی