سرای دانش

مقایسه دانه ها

مقایسه ی دانه ها در زنگ علوم پایه دوم دبستان پرسش

در زنگ علوم پایه دوم دبستان پرسش آموزش شاد و مهیجی توسط دبیر این پایه انجام شد. این مبحث از کتاب علوم در خصوص دانه ها بود که به صورت مشاهده دانه ها و بافت های مختلف میوه ها و همچنین تعداد دانه ها در میوه های مختلف و مقاسیه ی میوه های تک دانه ای و چند دانه ای انجام شد.

در این کلاس شاد و مهیج دانش آموزان با کمک معلم خود دانه ها را از نظر خوراکی یا غیر خوراکی بودن ، شکل ، رنگ و اندازه اشان مورد بررسی و مقایسه قرار دادند.

همچنین مزه های میوه ها و صیفی ­جات مختلف را ( از نظر شوری، شیرینی ، تلخی و بی مزه بودن ) مورد بررسی و به خوبی یاد گرفتند و نظرات دانش آموزان در مورد آن ثبت شد. از دیگر مواردی که در این کلاس مورد بررسی قرار گرفت سفت و نرم بودن  میوه ی دانه هایی مانند هلو و خیار بود و دانش آموزان مثال هایی از میوه هایی که دارای چنین دانه هایی هستند را بیان کردند.

در پایان با پوست کردن میوه ها به تعداد همگی درس علوم با مزه هایی متفاوت در یاد و خاطر دانش آموزان به خوبی ثبت شد.

مقایسه  دانه ها

 

مقایسه  دانه ها
 
مقایسه  دانه ها