سرای دانش

خستگی، تنبلی و ناامیدی

این واژه‌ها دست به دست هم می‌دهند تا انسان را از تکاپو در راه هدفی که پیش گرفته باز دارند و جالب ارتباطی است که بین این واژه‌هاست.

این واژه‌ها دست به دست هم می‌دهند تا انسان را از تکاپو در راه هدفی که پیش گرفته باز دارند و جالب ارتباطی است که بین این واژه‌هاست.

این واژه ها را می توان حلقه های زنجیر شکست نامید.

این واژه ها دست به دست هم می دهند تا انسان را از تکاپو در راه هدفی که پیش گرفته باز دارند و جالب ارتباطی است که بین این واژه هاست، هر کدام دیگری را مصرانه  به دنبال خود می کشد خستگی موجب تنبلی و تنبلی موجب نا امیدی است.

 در پایان امتحانات  نیم سال اول در برخی دانش آموزان ناامیدی به اشکال مختلف نمایان می شود که در نهایت با بی برنامگی موجب از بین رفتن انگیزه و اتلاف وقت و انرژی خواهد شد.

حال برای مقابله با حس ناخوشایند نا امیدی چه می توان کرد؟

بزرگی می گوید: وقتی تحمل زندگی دشوار می شود به تغییر موقعیت  می اندیشیم. ولی مهم ترین تغییر، تغییر رفتار خودمان است که کم تر نظرمان به آن  معطوف می گردد، همه در تلاشیم محیط و اطرافیان را تغییر دهیم.

فراموش نکنیم تخم مرغ اگر از بیرون بشکند پایان و اگر از درون بشکند آغاز زندگی است.

گام اول ریشه یابی مشکلات است: دوباره برخیز!

نگاهی آموزنده  به نیم سال اول خود داشته باش عوامل مخرب وکسل کننده را بشناس و برای انگیزه بیشتر آرزوهای زیبا، معقول و قشنگت را روی کاغذ بنویس، هرروز بخوان و بگو می توانم ...

به افرادی فکر کن که در شرایطی دشوارتر بوده اند و موفق شده اند، با افراد موفق معاشرت کن و از تجربیات آن‌ها بهره‌مند شو.

ناگفته پیداست که در این مسیر، اصل مهم برنامه داربودن و هدفمندی است چون برنامه ریزی آشفتگی ذهن را از بین برده و هدفمندی اساس ایستایی شما درطی مسیر است.

دوباره شروع کن ،مصمم تر، خواهان تر، سخت کوش تر، هدفمند تر و شکست ناپذیرتر.......

خستگی، تنبلی و ناامیدی