سرای دانش

نقاشی درمانی کودکان

نقاشی درمانی کودکان شاخه ای از هنر درمانی است

در نقاشی درمانی 4 هدف وجود دارد:

  • تخلیه هیجانی 
  • بینش 
  • ارتباط و تبادل فکری 
  • کسب تسلط 

تخلیه هیجانی : به این معناست که رویارویی با هیجان های سرکوب شده و یا بیان این هیجان ها موجب حل تعارض ها و کاهش تنش می شود و لذا اثر درمانی دارد. 

نقاشی درمانی کودکان

اهمیت رنگ در نقاشی کودکان: 

تحقیقات فراوانی در زمینه درک و اهمیت رنگ در تصاویر نقاشی های کودکان انجام شده . اما باز هم قبل از رسیدن به اطلاعات معتبر، تحقیق زیادی لازم است 

اعتقاد معمول این است که انتخاب رنگ به صورت اولیه توسط کودکان امسالی است و اغلب انتخاب یک رنگ خاص ظاهرا کاملا بدون اراده می باشد. 

مزایای نقاشی درمانی:

  • تاثیر نقاشی در پرورش خلاقیت 
  • تقویت حافظه با نقاشی 
  • تقویت مهارت های حرکتی و توانایی حل مساله به کمک نقاشی
  • رهایی از چنگال استرس نقاشی درمانی کودکان

منبع: WWW.Noandish.behzist.ir